Viện quản trị doanh nghiệp tiếng anh là gì? Từ liên quan đến quản trị doanh nghiệp tiếng Anh

343

Viện quản trị doanh nghiệp là gì?

⇒ Xem thêm thông tin tại đây nhé

Viện quản trị doanh nghiệp là một viện hệ thống các cơ chế, quy định mà thông qua đó doanh nghiệp được điều hành và kiểm soát. Điều cốt lõi là, quản trị doanh nghiệp liên quan đến việc cân bằng lợi ích của các bên liên quan, chẳng hạn như cổ đông, người quản lý, khách hàng, nhà cung cấp, người xuất vốn, chính phủ và cộng đồng. 

Viện quản trị doanh nghiệp tiếng anh là gì

Viện quản trị doanh nghiệp tiếng anh là corporate governance institute

⇒ Xem thêm thông tin về từ vựng tiếng Anh

Ex :

 

  1. Mr. Tony is the CEO of the company and is one of the members of the corporate governance :  Ông Tony là giám đốc điều hành công ty và là một trong những thành viên của ban quản trị doanh nghiệp 
  2. To do corporate governance, you need to study through a training course at university : Để làm được quản trị doanh nghiệp, bạn cần học qua một khóa đào tạo tại trường đại học. 

⇒ Xem thêm thông tin tại đây

Từ liên quan đến quản trị doanh nghiệp tiếng Anh bao gồm:

– Ban giám đốc : Board of manager

– Người có thẩm quyền : Competent persons

– Quy chế quản trị : Governance regulations

– Quản trị ngoại giao ;Diplomatic administration

– Quản trị tài chính : Financial management

– Phương pháp quản lý : Managing method

– Ngành quản trị kinh doanh : Business management

– Môn quản trị học ; Managing school subjects

 

⇒ Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Bình luận