Trước sau như một tiếng anh là gì? Từ vựng tiếng anh nói về người trước sau như một:

148

Trước sau như một tiếng anh là gì

⇒ Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Thông thường người ta hay dùng câu nói trước sau như một dành cho những người một lòng một dạ từ trước tới sau đều không bao giờ thay đổi. Cho dù trải qua bao nhiêu thử thách, bao nhiêu khó khăn thì họ vẫn giữ vững một tấm lòng trọn vẹn như ngày đầu. Trong cuộc sống để tìm ra người một lòng một dạ với mình rất khó vì chỉ số ít người mới làm được như vậy. Khi bạn có một người trước sau như một với mình thì bạn là người cực kỳ may mắn và bạn hãy nhớ là phải trân trọng người đó nhé.

⇒ Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Trước sau như một tiếng anh là gì?

Trước sau như một tiếng anh là consistent .

Từ vựng tiếng anh nói về người trước sau như một:

⇒ Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Fidelity: chung thủy

one heart and soul:một lòng một dạ

consistently: kiên định

⇒ Xem thêm website về chủ đề Sức khỏe

lipstick: sắc son

loyal: trung thành

honestly: thành thật

Sincerely: chân thành

⇒ Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Bình luận