Sự chủ quan tiếng anh là gì? Đưa ra ý kiến chủ quan

234

Sự chủ quan là gì?

Chủ quan là cách nhìn nhận sự vật theo ý nghĩ của chính bản thân bạn và bạn cho là đúng thì điều đó sẽ đúng. Chủ quan là cách nhìn nhận, hành động thể hiện ý chí, quan điểm cá nhân của bạn về một việc, sự việc, sự vật. Chủ quan có nghĩa là chủ tức là bản thân, quan tức là cách nhìn. 

⇒ Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Sự chủ quan tiếng anh là gì

Sự chủ quan tiếng anh là Subjectivity

⇒ Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Ex :

 • Bạn ấy nói: “Lẽ ra mình không nên quá chủ quan” : “I shouldn’t have been so trusting,” She says
 • Quá chủ quan nên người bệnh ngưng thuốc sau vài tuần khi thấy khỏe hơn : Overconfidence can make patients stop their medical remedy abruptly after a few weeks because they feel better. 
 • Làm cho chủ quan phù hợp với khách quan : To square what is subjective with what is objective
 • Phương pháp tư tưởng còn chủ quan : His way of thinking is still subjective
 • Chớ chủ quan khinh địch : Not to be subjective and underestimate the enemy

⇒ Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Đưa ra ý kiến chủ quan

 • in my opinion : ý kiến  

⇒ Xem thêm website về chủ đề giáo dục

 • view : quan điểm
 • experience : kinh nghiệm của tôi 
 • to my mind : theo cách nghĩ của tôi 
 • For me : với tôi là
 • the way i see it : theo tôi thấy thì  
 • speaking for myself : các nhân tôi cho là 

⇒ Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Bình luận