Sự chủ quan tiếng anh là gì

22

Sự chủ quan là gì

Chủ quan là cách nhìn nhận sự vật theo ý nghĩ của chính bản thân bạn và bạn cho là đúng thì điều đó sẽ đúng. Chủ quan là cách nhìn nhận, hành động thể hiện ý chí, quan điểm cá nhân của bạn về một việc, sự việc, sự vật. Chủ quan có nghĩa là chủ tức là bản thân, quan tức là cách nhìn. Sức khỏe

Sự chủ quan tiếng anh là gì

Sự chủ quan tiếng anh là Subjectivity

Ex :

 1. Bạn ấy nói: “Lẽ ra mình không nên quá chủ quan” : “I shouldn’t have been so trusting,” She says
 2. Quá chủ quan nên người bệnh ngưng thuốc sau vài tuần khi thấy khỏe hơn : Overconfidence can make patients stop their medical remedy abruptly after a few weeks because they feel better. Sức khỏe
 3. Làm cho chủ quan phù hợp với khách quan : To square what is subjective with what is objective
 4. Phương pháp tư tưởng còn chủ quan : His way of thinking is still subjective
 5. Chớ chủ quan khinh địch : Not to be subjective and underestimate the enemy Sức khỏe

Đưa ra ý kiến chủ quan

 • in my opinion : ý kiến  Sức khỏe
 • view : quan điểm
 • experience : kinh nghiệm của tôi 
 • to my mind : theo cách nghĩ của tôi Sức khỏe
 • For me : với tôi là
 • the way i see it : theo tôi thấy thì  
 • speaking for myself : các nhân tôi cho là Sức khỏe

Bình luận