Mục tiêu ngắn hạn tiếng anh là gì

16

Mục tiêu ngắn hạn là gì?

Ta thường thấy trong giao tiếp hay trong phỏng vấn các nhà tuyển dụng thường hay hỏi Mục tiêu ngắn hạn của bạn là gì? Có nhiều người nói mục tiêu ngắn hạn của họ là muốn nhanh chóng hoà nhập vào môi trường làm việc, cũng có người nói có một công việc đầu đời. Nhưng dù câu trả lời có như thế nào thì nó cũng chỉ là những kế hoạch, việc phải làm có “hạn sử dụng” trong một thời gian ngắn. Nếu bạn muốn trở thành một nhà marketing, bạn cần phải hoàn thành những mục tiêu ngắn hạn như: học SEO, tối ưu công cụ quảng cáo,… Dù là mục tiêu ngắn nhưng cũng không thể trình bày một cách sơ sài, vì đây là tiêu chuẩn để xây dựng nên mục tiêu dài hạn.

Định nghĩa mục tiêu ngắn hạn trong tiếng anh là gì?

Mục tiêu ngắn hạn trong tiếng Anh nghĩa là Short-term goal – tính từ

A shortterm goal is something you want to do in the near future. The near future can mean today, this week, this month, or even this year. A shortterm goal is something you want to accomplish soon. A short term goal is a goal you can achieve in 12 months or less.

Tips for Setting Long-Term Goals

  • Work backwards. Think about what you want to achieve then plan steps going back to what you can do right now. (Làm việc ngược lại. Suy nghĩ về những gì bạn muốn đạt được sau đó lập kế hoạch các bước quay trở lại những gì bạn có thể làm ngay bây giờ)
  • Create a picture of where you want to be in life 10 years from now. (Tạo một bức tranh về nơi bạn muốn đến trong cuộc đời 10 năm kể từ bây giờ.)
  • Think about what you need to do in five years, in one year, and in six months to get to your long-term goal. (Hãy nghĩ về những việc bạn cần làm trong 5 năm, 1 năm và 6 tháng để đạt được mục tiêu dài hạn.)
  • Write down what you need to do each month to achieve your goals. (Viết ra những việc bạn cần làm mỗi tháng để đạt được mục tiêu.)
  • After each monthly goal is achieved, look at your goals and adjust them as needed. (Sau mỗi tháng đạt được mục tiêu, hãy xem lại mục tiêu của bạn và điều chỉnh chúng khi cần thiết).

Nguồn: https://progressiveparenting.info

 

Bình luận